Adwokat Bydgoszcz Kancelaria Nasz Prawnik | Specjalizacja
16637
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16637,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Specjalizacja

Obsługa klientów indywidualnych

Sprawy spadkowe

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o unieważnienie testamentu
 • o zachowek
 • oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • podatku od spadków i darowizn (zwolnienie od podatku od spadku)

W tym zakresie sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne niezbędne pisma

Sprawy karne i wykroczenia
 • pomoc prawna i reprezentowanie przed organami tj. Policja i Prokuratura
 • obrona w postępowaniu karnym przed sądami na terenie całego kraju
 • udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
 • pomoc w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • pomoc w sprawach o wydanie wyroku łącznego
 • pomoc w sprawach o uchylenie dozoru kuratora, dozoru Policji i innych środków
 • sporządzanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości
 • reprezentowanie w sprawach przestępstw karno-skarbowych
 • pomoc prawna i reprezentowanie przed organami tj. Straż Miejska, Policja
 • udział w charakterze obrońcy w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń, kasacji i innych niezbędnych pism
Spory o prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo ochrony konkurencji
 • pomoc prawna i reprezentowanie w przypadku naruszenia praw autorskich i znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych
 • pomoc w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej i przemysłowej
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa nieuczciwej konkurencji
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu ochrony wizerunku oraz dóbr osobistych
Problemy związane ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • wszelkie zagadnienia dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
 • problemy związane z rozliczeniami opłat
 • zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości w zasobach spółdzielni
 • analizę i pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o zapłatę, naruszenie posiadania, uchylenie uchwał spółdzielni oraz eksmisję

Postępowanie administracyjne

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:

 • toczących się przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • toczących się przed organami podatkowymi (Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową)
 • skarg na decyzje
 • o stwierdzenie nieważności decyzji
 • dotyczących skarg na bezczynność organów administracji
 • związanych z budownictwem i architekturą
 • skarg na decyzje Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego
 • dotyczących meldunków

W tym zakresie sporządzamy wezwania, pozwy, skargi, odwołania, zażalenia oraz inne niezbędne pisma

Ochrona dóbr osobistych

Oferujemy Państwu wsparcie w obszarze ochrony dóbr osobistych, w przypadku bezprawnego wykorzystania wizerunku, naruszenia przysługujących praw autorskich, naruszenia dobrego imienia, prywatności.

Nieruchomości, własność lokali, najem i eksmisja

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • wszelkie zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych
 • zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości (umowy przedwstępne i akty notarialne)
 • analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności przesyłu
 • wszelkie sprawy dotyczące najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
 • wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją nieruchomościami

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o:

 • naruszenie posiadania
 • uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
 • eksmisję
 • zapłatę zaległego czynszu i opłat eksploatacyjnych za lokale
 • wstąpienie w stosunek najmu
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości
 • ustanowienie służebności przesyłu (przewody wysokiego napięcia nad gruntem, studzienki, stacje transformatorowe, skrzynki telekomunikacyjne, rozdzielnie na gruncie stanowiącym prywatną własność)
 • ustanowienie drogi koniecznej

W tym zakresie sporządzamy pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne niezbędne pisma

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
 • za błędy w sztuce lekarskiej
 • za szkody na mieniu i osobie
 • z wypadków komunikacyjnych AC, OC, NNW
 • z wypadków przy pracy
 • z wypadków w gospodarstwie rolnym
 • z tytułu utraty (śmierci) osób najbliższych
 • za szkody wyrządzone na nieruchomości prywatnej
 • zadośćuczynień za doznaną krzywdę
 • dochodzenie zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów pogrzebu
 • renty odszkodowawczej z tytułu utraconych dochodów
 • reprezentujemy pokrzywdzonego lub jego rodzinę w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku
Windykacja należności, postępowanie egzekucyjne
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie przed komornikiem sądowym
 • egzekucja należności i kosztów zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi
 • pomoc prawna i reprezentowanie wierzycieli
 • pomoc prawna i reprezentowanie dłużników
 • negocjacje dłużnika z wierzycielem
 • skargi na czynności komornika
Prawo konsumenckie
 • szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej
 • ochrona konsumenta
 • niedozwolone klauzule umowne
 • roszczenia z gwarancji i rękojmi
Sprawy dotyczące prawa pracy
 • doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę
 • pomoc w sprawach o mobbing i dyskryminację
 • analiza i sporządzanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
 • analiza i sporządzanie umów o zakazie konkurencji
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę
 • pomoc prawna i reprezentowanie przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę
Inne sprawy cywilne

Pomagamy w sporządzaniu pism:

 • pozwów o zapłatę
 • sprzeciwów od nakazów zapłaty
 • sprzeciwów od nakazów wydanych przez e-sąd

Świadczymy pomoc prawną w sprawach:

 

 • dotyczących umowy darowizny i odwołania darowizny
 • o uznanie umowy za bezskuteczną
 • o ustalenie prawa własności
 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 • zawarcia ugody

 

Prowadzimy mediację między zwaśnionymi stronami

Obsługa podmiotów gospodarczych

Ogólne
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i in. podmiotów
 • pomoc w sprawach organizacyjnych spółek
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów i innych pism
 • opracowywanie projektów statutów i regulaminów
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych i administracyjnych
 • pomoc dotyczącą czynności notarialnych (projekty pism i umów)
 • dochodzenie należności (windykacja)
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie pozyskiwania dofinansowań
 • doradztwo w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy, uprawnień pracowników i pracodawców
Transport i logistyka

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:

 • licencji i zezwoleń transportowych
 • zagadnień związanych z prowadzeniem działalności firmy transportowej
 • zagadnień związanych z czasem pracy kierowców
 • wymagań formalnych dotyczących kwalifikacji kierowców, warunków zatrudnienia
 • dotyczących wypadków drogowych kierowców zawodowych
Prawo nowych technologii

Pomoc prawna w sprawach:

 • kontraktów w obszarze informatyki i telekomunikacji
 • własności intelektualnej
 • danych osobowych
 • baz danych
 • zawierania umów na odległość
 • handlu elektronicznego
 • weryfikowanie lub tworzenie regulaminów portali i stron www
 • audyt regulaminów stron internetowych według wytycznych UOKiK